การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเส้นใยนาโนที่มี Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ