การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลคอมพอสิตฐานโลหะออกไซด์พรุนสำหรับการผลิตไฮโดรเจนจาก ปฏิกิริยาดรายรีฟอร์มมิ่ง