อิทธิพลของการจัดเรียงตัวอนุภาคในชั้นเคลือบต่อสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของบรรจุภัณฑ์ฐานชีวภาพ