การใช้อากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในการตรวจสอบสวัสดิภาพของปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ำ จากพฤติกรรมการว่ายน้ำ