การพัฒนาและประเมินชุดตรวจคัดกรองไวรัสก่อโรคโควิด-19 (KU IsoAmp-SARS-CoV-2) ระดับภาคสนาม