วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และผลกระทบของมนุษย์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Phylogeography and Impacts of Human on Conservation Genetic of Marine Endangered Species)