การสำรวจและจัดฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริพื้นที่ จังหวัดสกลนครเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน