การศึกษาและพัฒนากระบวนการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมประเภทบ้านเก่า เรือนโบราณ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเมืองเก่านครลำปาง