ระบาดวิทยาโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยาคาร์บาพีเนม