ศักยภาพในการต้านแบคทีเรียก่อโรคและผลกระทบต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ และการใช้ประโยชน์ในแปลงทดลองเกษตรสีเขียว

Publish Year International Journal 1
2020 exDamita Jevapatarakul, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSunchai Payungporn, exTanit Chavalit, exAriya Khamwut, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Cratoxylum formosum crude extract for synthesis of ZnO T nanosheets: Characterization, biological activities and effects on gene expression of nonmelanoma skin cancer cell", Biomedicine & Pharmacotherapy, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 110552
Publish Year International Conference 2
2020 exKamonrat Sukchom, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Crude Extract of Water Hyacinth Posses Antibacterial Activity", The 32nd Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020), 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKamonrat Sukchom, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Crude Extract of Water Hyacinth Possess Antibacterial Activity", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย