การปรับปรุงพื้นผิวของท่อนาโนฮาลลอยไซต์เพื่อใช้เป็นสารตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Conference 1
2019 exอรภา เฉยเจริญ, inดร.กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อาจารย์, inดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrochemical sensor of CO2 based on surface modification of halloysite nanotube", The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019) , 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย