การศึกษาการใช้สารสกัดฝางในฟิล์มไฮโดรเจลจากคาร์บอกซี่เมททิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผลที่มีสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติแบบใหม่