การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน RIP และการศึกษาผลของโปรตีน ribosome-inactivating protein ต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ โดยเทคนิคทางโปรติโอมิกส์

Publish Year International Journal 1
2021 exDanulada Pathanraj, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Structural Distinctive 26SK, a Ribosome-Inactivating Protein from Jatropha curcas and Its Biological Activities", applied biochemistry and biotechnology, ปีที่ 193, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 3877-3897
Publish Year National Conference 1
2019 exมัตติกา สุขประสงค์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน ribosome inactivating protein ชนิด 26SK จากต้นสบู่ดำในจุลสาหร่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย