การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน RIP และการศึกษาผลของโปรตีน ribosome-inactivating protein ต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ โดยเทคนิคทางโปรติโอมิกส์

Publish Year National Conference 1
2019 exมัตติกา สุขประสงค์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีน ribosome inactivating protein ชนิด 26SK จากต้นสบู่ดำในจุลสาหร่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย