การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม