การสังเคราะห์ยาออกซาซิลินที่มีฉลากฟลูออเรสเซ้นต์เพื่อการตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อยาออกซาซิลิน