การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันของหนอนไหมที่ติดเชื้อไวรัส Bombyx mori Nuclear Polyhedrosis Virus (BmNPV) และผลของแอนโทไซยานินต่อการติดเชื้อไวรัสของหนอนไหม