การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการแจกแจงไม่ต่อเนื่องลาปลาซไม่สมมาตร

Publish Year International Journal 1
2016 exSangpoom, S., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The discrete asymmetric Laplace distribution", Journal of Statistical Theory and Practice, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 73-86