ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียปิโตรเลียมในเซลไฟฟ้าชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2016 exChamath Yahampath, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Generation of bioenergy from cow manure using dual chamber microbial fuel cells", International conference on Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UMSDG), 28 - 29 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exนส.พรรณปพร พวงทอง, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย