การจัดการความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

Publish Year International Journal 1
2020 exนายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Client-side rogue access-point detection using a simple walking strategy and round-trip time analysis", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-24
Publish Year International Conference 1
2019 exทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Evil-Twin Detection on Client-side", 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, ชลบุรี ประเทศไทย