การศึกษาการเกิดอิมัลชันที่คงตัวของน้ำมันจากฟักข้าวสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพวก functional food

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวเฉลิมพร ปัญจาสุธารส, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exQuan Van Vuong, exVan Chuyen, "Lycopene and beta-carotene Fortification of Milk Powder", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 NGRC 44 The 44th National graduate research conference. Ubon Ratchathani University. , 19 - 20 ตุลาคม 2017, - อุบลราชธานี ประเทศไทย