การทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ Cyatheaceae Marsileaceae และ Ophioglosaceae ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLi-Bing Zhang, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ophioglossum isanense sp. nov. (Ophioglossaceae, Pteridophyta) from Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 533, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 158-164
2021 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. ZUNGSONTIPORN, exThaweesakdi Boonkerd, "TAXONOMIC NOTE ON THE GENUS MARSILEA (MARSILEACEAE) IN THAILAND", THE FERN GAZETTE, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2021, หน้า 278-289
2019 exรศ.ดร. สหัช จันทนาอรพินท์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLiang Zhang, exLi-Bing Zhang, "Ophioderma redactophylla (Ophioglossaceae), a new fern from the Malay Peninsula", phytotaxa, ปีที่ 422, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 1-5
2019 exLiang Zhang, exXue-Ping Fan, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLin Zhou, exผศ.ด.รรสริน พลวัฒน์, exXin Zhang, exXin-Mao Zhou, exNgan Thi Lu, exRalf Knapp, exรศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินทร์, exPonpipat Limpanasittichai, exHang Sun, exXin-Fen Gao, exLi-Bing Zhang, "Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder’s tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov", Cladistics , ปีที่ 2020, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-14