ผลกระทบของการรบกวนชั้นชิดผิวโดยการฉีดน้ำต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและโครงสร้างของจุดปั่นป่วนโดยการใช้ผลึกเหลว