การวิเคราะห์การแสดงออกของกลุ่มยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายผนังเซลล์พืชจากเชื้อรา Magnaporthe oryzae และการศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์พืชและการเกิดกลไกการป้องกันตัวเองของพืช