สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "Competencies in Pedagogical Content Knowledge of Business Teachers in Thailand’s Vocational School: A Synthesis under 21st Century Education Framework", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 110-115
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "Competency in Pedagogical Content Knowledge of Business Teachers in Vocational Schools: A Synthesis under 21st Century Education Framework", International Symposium on Education and Psychology, 5 - 7 กันยายน 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี