การประยุกต์การค้นหาแบบพร้อมกันสำหรับความผิดปกติในสารสนเทศมนุษย์พันธุศาสตร์