อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 3
2018 exThongproh, P., exYoujaroen, M., exChuaynkern, Y., exChuaynkern, C., exRatree, P., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPhetcharat, E., exMaiprom, W., exUngprombundith, W., exWongpaiseart, T., "On the identities of rhacophorus jarujini Matsui and Panha, 2006 and rhacophorus orlovi Ziegler and K?hler, 2001 (Amphibia, anura, rhacophoridae) from Thailand", Maejo International Journal of Science and Technology , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 36-50
2017 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exKevin J. Olival, exThiravat Hemachudha, "Assessing the distribution, roosting site characteristics, and populationof Pteropus lylei in Thailand", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 670-680
2016 exYODCHAIY CHUAYNKERN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTanomtong, A, "Karyological characteristics of the Koh Tao caecilian, Ichthyophiskohtaoensis (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae)by conventional staining and Ag-NOR banding techniques", Rendiconti Lincei, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 1-6
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exBoripat Siriaroonrat, "Gap Analysis of Terrestrial Wild Mammal in Thailand: Priorities Areas for Biodiversity Conservation and Expanding the Protected-Area Network", Symposium Biodiversity and Health, 12 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2016
2015 exSUPALAK SIRI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Coexistence of Pynonotidae in Hill Evergreen forest permanent plot at Huai Kog Ma, Chaing Mai Province", International Ornithological Congress of Southeast Asia 2015, 20 - 22 กรกฎาคม 2015
Publish Year National Conference 1
2015 exอภิษฎา เรืองเกตุ, exศุภลักษณ์ ศิริ, ex อัมพร ปานมงคล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "พรรณพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่", เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) “ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์” (Natural Capital Resources; Value, Development and Conservation), 16 - 17 ธันวาคม 2015, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย