การพัฒนาเทคนิคถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการตรวจวัดการเจริญเติบโตและทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในระบบเกษตรแม่นยำ

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural UAVs: Application and Business Opportunity in Thailand Agriculture", 1st Japan, Thailand and Indonesia Joint Seminar on Sustainable Agricultural Development Goals (SADGs): Current Status and Future Development on Sustainable Agriculture and Food Supply System in Asia (ONLINE SEMINAR), 18 มีนาคม 2021, Kyushu ญี่ปุ่น
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low-cost Imaging Device for Measuring Vegetation Indices of Cassava", ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 5
2021 exกนกวรรณ ศรนารายณ์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 25 - 26 มีนาคม 2021, เมืองฯ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสรวิศ รอดทัพ, exนางสาวกรรณิการ์ ครุฑจอน, exนางสาวกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบการตกของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรวิศ รอดทัพ, exกรรณิการ์ ครุฑจอน, exกนกวรรณ ศรนารายณ์, "การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของอากาศยานไร้คนสำหรับการฉีดพ่นฝอยทางการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 , 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมันสำปะหลังโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 exนายธนพัต สุขเจริญ, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดัชนีพืชพรรณสำหรับการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติครั้งที่ 9, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย