การชักนำการสร้าง 1-deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย