บทบาทของระบบวนเกษตรป่ายางพาราด้านเศรษฐสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดตราด