การสังเคราะห์กระดูกเทียมจากจีโอโพลิเมอร์ชนิดเมตาเคโอลินผสมและเคลือบด้วยไฮดรอกซี่อาปาไทต์

Publish Year International Journal 4
2016 exTippayasam, Chayanee, exBalyore, Pongpob, exThavorniti, Parjaree, exKamseu, Elie, exLeonelli, Cristina, exChindaprasirt, Prinya, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Potassium alkali concentration and heat treatment affected metakaolin-based geopolymer", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 104, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 293-297
2016 exTippayasam, C., exBoonanunwong, P., exCalvez, J., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of porosity and pore size on microstructures and mechanical properties of metakaolin blended with Ca(OH)2 and PLA as porous geopolymers", Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 276-281
2015 exKamseu, Elie, exPonzoni, Chiara, exTippayasam, Chayanee, exTaurino, Rosa, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exBignozzi, Maria Chiara, exBarbieri, Luisa, exLeonelli, Cristina, "Influence of fine aggregates on the microstructure, porosity and chemico-mechanical stability of inorganic polymer concretes", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ปีที่ 96, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 473-483
2013 exMuangtong, P, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exBoonsalee, S, exPoomiapiradee, S, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Fine Bagasse Ash on the Workability and Compressive Strength of Mortars", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 126-134