การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค.