การวัดคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชันเพื่อใช้เป็นแนวโน้มในการเป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติต้านการอักเสบ : กรณีศึกษาในสารกลุ่มฟลาโวนอยด์