การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข