กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว

Publish Year International Conference 4
2014 exPonlapak Phuhinkong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Inundation Region Identi?cationUsing the Level Set Method", the Fifth International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), 23 - 25 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exPonlapak Phuhinkong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "การแบ่งภาพเพื่อตรวจจับอุทกภัยด้วยภาพซาร์โดยใช้วิธีเซตระดับ", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 14 - 17 พฤษภาคม 2014, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exSaran Suwannachatkul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitti Chumkesornkulki, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "การระบุวันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้โมเดลแบบมาร์คอฟ", The 11-th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 14 - 17 พฤษภาคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPonlapak Phuhinkong, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "A FLOOD MAPPING ALGORITHM FROM CLOUD CONTAMINATED MODIS TIME-SERIES DATA USING A MARKOV RANDOM FIELD MODEL", 2014 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium; and 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, 13 - 18 กรกฎาคม 2014, Quebec City แคนาดา