การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสี Reactive Black 5 ในน้ำเสียโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่น

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Removal of reactive black 5 and its degradation using combined treatment of nano-zerovalent iron activated persulfate and adsorption processes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 300-311
2015 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exมณีกาญจน์ อยูู่เอี่ยม, exปิ่นนารี บ้งพรม, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of Reactive Black 5 by persulfate oxidation activated by ferrous ion and its optimization", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - กันยายน 2015, หน้า 121-135
Publish Year National Conference 2
2015 exพฤกษา ฤทธิรงค์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมสังเคราะห์รีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5)โดยโลหะนิกเกิลไอออนที่เติมบนโลหะออกไซด์ขนาดนาโน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิทวัส ท่าช่วงท าเล, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นโดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ , 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย