Conference

Article
การกำจัดสีย้อมสังเคราะห์รีแอกทีฟแบล็คไฟท์(RB5)โดยโลหะนิกเกิลไอออนที่เติมบนโลหะออกไซด์ขนาดนาโน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-