การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้

Publish Year International Journal 1
2019 exจิตดำรงค์ ปรีชาสุข, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "A Dataset for Evaluating Pedestrian Event Classification Algorithms", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 520, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 353-361
Publish Year International Conference 3
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, "Automatic voltage regulator using PID controller based on particle swarm optimization", 2017 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2017 Volume 2018-January, 8 January 2018, Pages 1-4, 12 ตุลาคม 2017 - 13 ตุลาคม 2018, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exJitdumrong Preechasuk , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "A Dataset for Evaluating Pedestrian Event Classification Algorithms", the Second International Conference on Data Engineering (DaEng-2015), 25 - 26 เมษายน 2015, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 exPast Pramokchon, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Effective threshold estimation for filter-based feature selection", 20th International Computer Science and Engineering Conference:, 14 - 17 ธันวาคม 2015, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย