การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เชื้อเพลิงทดแทนเอทานอล

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2017 exกุลนิษฐ์ เกิดแก่, inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exณัฐมน ชุมพลวงศ์, "การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงโดยการป้อนสารเอทานอลโดยตรง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (TIChE 2017), 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย