การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงที่เหมาะสมสำหรับอิเลคโทรดใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล