ความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีนหลายตำแหน่ง