การเตรียมผงแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่มีความละเอียดสูงผ่านกระบวนการซิเตรต-กลีเซอรอล โซล-เจล สำหรับแผ่นฟิล์มแม่เหล็กเชิงประกอบที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2016 exDr. Chatchai Veranitisagul, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนายวรวุฒิ นันทรักษ์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "BaFe12O19 from Thermal Decomposition of Bimetallic Triethanolamine Complex as Magnetic Filler for Bioplastics", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 177, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 48-55
Publish Year International Trademark 1
2021 exนายวีระวัฒน์ แช่มปรีดา, exภรรทนพ กนกรัตนา, exนิรันดร์ รุ่งสว่าง, exณัฐยา มังกร, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์ตรึงรูปสำหรับผลิตแอลดีไฮด์จากแอลกอฮอล์ และกรรมวิธีการผลิตแอลดีไฮด์โดยใช้เอนไซม์ตรึงรูปดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2021