ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-7
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาววรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย