การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรสกุลสะค้านในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exP., "Piper viridescens, a new species from Thailand", Nordic Journal Of Botany, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 459-462
2014 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "Two New Species of Piper (Piperaceae) from Thailand", Novon, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 230-235
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof Dr. Trevor R. Hodkinson , exDr. David A. Simpson, exประนอม จันทรโณทัย, "ลักษณะเด่นของพืชวงศ์พริกไทย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 1 - 3 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exDr. David A. Simpson, exประนอม จันทรโณทัย, exAssoc. Prof. Dr. TREVOR R. HODKINSON, "ซิสเทมาติกส์ของพืชวงศ์พริกไทยในประเทศไทย", การประชมวิชาการ อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 11 - 13 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)