ผลของการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ต่อคุณภาพของมะเขือเทศ

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "คลื่นอัลตร้าซาวด์กับการแปรรูปและการยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 44-46