การเตรียมซิลเวอร์ขนาดนาโนบนตัวพยุงของแข็งด้วยวิธีทางเคมีเพื่อศึกษาการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง