Person Image

    Education

    • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
    • วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
    • Ph.D.(Analytical Chemistry), The Queen s University of Belfast , สหราชอาณาจักร

    Interest

    เคมีวิเคราะห์, Radiochemical Methods, Flow-injection Analysis etc.

    Administrative Profile


      Resource

      • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
      • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

      งานวิจัยในรอบ 5 ปี

      Project

      งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
      • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
      • ทุนนอก 0 โครงการ
      งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
      • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
      • ทุนนอก 0 โครงการ

      แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

      Output

      • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

      แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

      Outcome

      • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

      รางวัลที่ได้รับ

      Award

      • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)