สมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาเมลลาร์ดจากไคโตซาน