การแพร่กระจายและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญร่วมกับฟองน้ำในทะเล

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2558)

  • inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(สำหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.)