การสังเคราะห์และการออกแบบความกว้างของแถบพลังงานของโคพอลิเมอร์ Poly[(othro, meta, para-phenylenevinylene)-alt-(2-methoxy-5-octyloxy-p-cyano-phenylenevinylene) สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสง

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Poly(1-methoxy-4-octyloxy)-para-phenylene vinylen for Light-emitting diodes application", The World Congress on Engineering and Technology, 26 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2012, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, "New light-emitting poly[1,5(2,6-dioctyloxy)-naphthalene vinylene]-alt-para/meta-1,3-phenylene vinylene for light-emitting diodes application", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย