การศึกษาการบรรเทาการอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exJettapol Ampanmanee, "Compaction Properties of Silty Soils in Relation to Soil Texture, Moisture Content and Organic Matter", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 178-185
Publish Year National Conference 1
2013 exเจตพล อำพันมณี, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการอัดแน่นของดินร่วนปนทรายแป้งในไร่อ้อย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย